ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਦਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਰ-ਘਰਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ, ਦਮੇ ਦੇ ਆਮ ਚਿੰਨ• ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਨ• ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਕਰ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ।
  ਦਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦਮੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਮਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਲੈ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਦਮੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ:
  ਹਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਝਿੱਲੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੋਜਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਕੱਸੇ (ਸਖ਼ਤ ਹੋ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੌਂਕਾਸਪਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਬਰੌਂਕਾਸਸਟਰਿਕਸ਼ਨ (ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਕਠਨਾਈ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋਗੇ।
ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼, ਗਾੜ•ਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਊਕਸ (ਬਲਗ਼ਮ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਲਗ਼ਮ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗਾੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ (ਟਰਿਗਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਟਰਿਗਰਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਿਗਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰਿਗਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਟਰਿਗਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਟਰਿਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੁੱਝ ਆਮ ਟਰਿਗਰਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ:
ਲਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ (ਸਰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਫ਼ਲੂ, ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਵਾ, ਸਿੱਲ•ਾ ਮੌਸਮ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ ਐੱਸ ਏ (ਐੱਸਪਰੀਨ) ਜਾਂ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫੈਨ, ਤੇਜ਼ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ
ਕਸਰਤ, ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲਡ (ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
   ਇਨਹੇਲਡ (ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈਆਂ ਗੱਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਡਾ ਬੱਚਾ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਕੱਦ ਤੀਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਅਤੇ ਰਲੀਵਰ (ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਹੇਲਡ (ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬੈਕਲੋਮੈਥਾਸੋਨ (ਕਵਾਰ), ਬਿਊਡੀਸੋਨਾਈਡ (ਪਲਮੀਕੋਰਟ), ਬਿਊਡੀਸੋਨਾਈਡ ਪਲੱਸ ਫ਼ਾਰਮੋਟਰੋਲ (ਸਿੰਬੀਕੋਰਟ), ਸਿਕਲਸੋਨਾਈਡ ( ਅਲਵੈਸਕੋ), ਫ਼ਲੂਟੀਕਸੋਨ (ਫ਼ਲੋਵੈਂਟ), ਅਤੇ ਫ਼ਲੂਟੀਕਸੋਨ ਪਲੱਸ ਸਲਮੈਟਰੋਲ (ਅਡਵੇਅਰ) ਹਨ। ਗੋਲ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌਂਟੁਲੂਕੈਸਟ (ਸਿੰਗੁਲੇਅਰ) ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਦਮੇ ਦੇ ਚਿੰਨ•ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਰ ਘਰਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਲੀਵਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਲੀਵਰ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਠਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਖੁੱਲ• ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਖੁੱਲ• ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਲੀਵਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੈਲਬੂਟਾਮੋਲ (ਐਰੋਮਿਰ ਜਾਂ ਵੈਂਟੋਲਿਨ) ਅਤੇ ਟਰਬਿਊਟਾਲਾਈਨ (ਬਰਿਕਾਨੌਲ) ਹਨ।
 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਲੀਵਰ ਉਦੋਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਲੀਵਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੀਵਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਮਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ-ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ•
ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ• ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
  ਪੂਰਵ-ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ• ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭਣ। ਆਮ ਪੂਰਵ-ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚਿੰਨ• ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਨ। ਚੀਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਤਮ (ਬੰਦ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਖੰਘ ਆਉਣੀ ਕਿ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਵੇ
ਏਨੀ ਖੰਘ ਆਉਣੀ ਕਿ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਰ ਘਰਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ, ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਖਰ•ਵਾ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਛੇਤੀ ਖਿਝ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਚਿੰਨ•, ਨਿੱਛਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।“
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ-ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਇਹ ਚਿੰਨ• ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਮਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਚਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਨੀਂਦਰਾ ਜਾਂ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੁੱਲ• ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ• ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਲੀਵਰ ਦਵਾਈ ਦਿਉ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਾਉ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਉ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.