ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

  • ਜੱਟ ਸਿੱਖ 24/5'-6'' , ਪੋਸਟ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ ਲੜਕੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98551-40381 ************************* ਜੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ 25 ਸਾਲ ਉਹੀ ਸੰਪਕਰ ਕਰਨ ਜੋ ਭਰਾ 28 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਪੀਆਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-75280-77618 ************************* ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ 26/5'-4'' ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਲੜਕੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-94643-71187 ***************************** ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ 21/5'-5'' ਛੇ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਲੜਕੀ ਲਈ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-91158-00668 **************************** ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 24/5'-6'' ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਬੀਐਡ, ਐਮ.ਐਸਸੀ. ਮੈਥ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98558-08012 **************************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 29/5'-3'', 27/5'-4'' ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਲਈ ਲੜਕੇ ਚਾਹੀਦੇ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-85282-75292 ***************************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 25 ਲਈ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98761-78279 **************************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 19/5'-7'' ਬੈਂਡ 6 ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-75280-23460 ************************* ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 30/5'-6'' ਡਬਲ ਐਮਏ, ਬੀਐਡ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98761-89590 *************************** ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧੂ 29/5'-5'' ਲੜਕੀ ਲਈ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਸਕੇ ਭਰਾ 25 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ- ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98729-50935 ****************************** ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 1987/5'-2'' ਬੀਡੀਐਸ ਲਈ ਬੀਟੈਕ, ਐਮਟੈਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-99150-72711 ******************************* ਅਮਰੀਕਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਲਈ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98155-83937 ***************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 1986/5'-7'' ਐਮਸੀਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਦੀ ਸਪਾਊਂਸਰ ਲਈ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-97797-46388 ******************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਲੜਕੀ 23/5'-5'' ਬੀਸੀਏ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-99158-09534 ****************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ 27/5'-5'' ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲੜਕੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਊਰੋ ਮੁਆਫ਼ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-97797-02631 ******************* ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 19/5'-5'', 20/5'-6'' ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਚਾਹੀਦੇ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-87289-69294 ******************** ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ 27/5'-5'' ਲੜਕੀ ਲਈ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ 29/5'-8'' ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-97817-37307 ********************* ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ 27/5'-4'' ਬੀ. ਫਾਰਮਾ, ਐਮਬੀਏ ਲੜਕੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-94640-24737 ********************* ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕੀ 27/5'-4'' ਜੀਐਨਐਮ, ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਪੱਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਊਰੋ ਮੁਆਫ਼- ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98552-51890 *********************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧੂ ਲੜਕੀ 1991/5'-2'' ਐਮਏ, ਬੀਐਡ, ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98885-96105 ****************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਲੜਕੀ 27/5'-5'' ਐਮਏ, ਬੀਐਡ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98144-41532 ********************* ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਘੇੜਾ 25/5'-7'' ਲਈ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 30/5'-9'' ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-94637-64298